fbpx

תנאי שימוש לשירות cover

עודכן לאחרונה ב - 18 ביוני 2023

תנאי שימוש לשירות Cover

 

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.cover.co.il (להלן: “האתר”) המופעל ומנוהל על ידי קאבר אינשורטק סוכנות לביטוח בע”מ, ח.פ 516064359, מרח’ אפעל 6 פתח תקווה (להלן: “מפעיל האתר”). השימוש באתר ובשירות המוצע בו כפוף לתנאי השימוש המופיעים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת ע”י מפעיל האתר (להלן: “תנאי השימוש”).

1.2. לפני השימוש באתר לצורך או מטרה כלשהי (לרבות השירות המוצע בו), הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר בכל הקשור לאתר ולשירות (לרבות כל התקשרות ו/או מו”מ להתקשרות שיתבצעו כתוצאה ממנו, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרתו ו/או בגינו). בעצם שימושך באתר ו/או בשירות, הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר ובשירות.

1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך חלים על שני המינים.

1.4. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצדם: (א) “אתה” או “משתמש” או “לך” משמע כל גולש אשר עושה שימוש באתר; (ב) “פרטי משתמש” משמע פרטי יצירת הקשר של המשתמש, אותם מוסר המשתמש במסגרת מילוי השאלון או לשונית “צור קשר” באתר; (ג) “חומר/ים” או “תכנים” משמע מידע או נתון מכל סוג שהוא (לרבות טקסט המצוי בשאלון, שפה גראפית, לוגו, נתונים, תמונות וכו’) המוצגים או מופיעים באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות מפעיל האתר ובין אם בבעלות צד ג’ המקנה למפעיל האתר זכות שימוש בו; (ד) “שימוש” משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך קבלת השירות.

 

2. השירות

2.1. האתר מספק גישה לפלטפורמה מקוונת באמצעותה ניתן לקבל תמונת מצב עדכנית, אך לא ממצה, של מצבו הפיננסי של המשתמש, הכוללת בין היתר את החסכונות ופוליסות הביטוח הקיימות למשתמש, בהתאם למידע אישי המוזן על ידו, ו/או כל מידע אישי אשר יתקבל אודות המשתמש מצדדים שלישיים, כחלק מהשירות אותו מפעיל האתר מספק, לרבות, משרד האוצר הישראלי, המסלקה הפנסיונית, מערכת “הר הביטוח” או גופים מוסדיים אחרים הפעילים בתחומי הביטוח והחיסכון, לאחר קבלת הסכמה ומילוי הטפסים הדרושים על ידי המשתמש כמפורט להלן. האתר מספק, בין היתר, מידע בתחום ביטוחי החיים, הבריאות, ביטוח וחיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות. כמו כן מספק האתר המלצות ברירת מחדל לסכומי ביטוח אופטימליים המבוססות על מידע המוזן על ידי המשתמש באופן אנונימי, וכן אפשרות לקבלת הצעות לביטוח חיים ו/או ביטוחים או חסכונות אחרים, לאחר מסירת פרטים אישיים בסיסיים (להלן ביחד: “השירות”).

2.2. קבלת השירות מותנית במילוי שאלון, ו/או טפסים רלוונטיים במסגרתם יידרש המשתמש למסור פרטי קשר וכן פרטים אישיים העשויים לכלול מידע אישי או “מידע רגיש” (כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ” (להלן: “החוק”)) אודותיו (להלן: “המידע”). בעצם השימוש באתר ובשירות, המשתמש מצהיר כי הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

2.3. עם סיום מילוי השאלון, יוצגו בפני המשתמש הצעות אפשריות למוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוני ופיננסי. מובהר, כי ההצעות והתוצאות שיוצגו למשתמש באתר עשויות להציג סכומים שאינם סופיים ו/או מעודכנים, והן עשויות להיות כפופות לשינויים הנובעים מתניות, הגבלות ותשובות המשתמש לשאלון רפואי, כפי שאלו יקבעו על ידי יצרני המוצרים וכן, מועד הפקת הנתונים באמצעות מערכת המסלקה הפנסיונית והנחות מוצא של מפעיל האתר בקשר עם תשואות וריביות עתידיות. עם בחירת המשתמש באחת מההצעות, יועברו פרטי המשתמש למפעיל האתר, ונציג מטעמו, לרבות באמצעות חברות קשורות למפעיל האתר, יצור קשר עם המשתמש לקבלת פרטים נוספים והשלמת הליך ההתקשרות בחוזה הביטוח.

2.4. השירות המוצע למשתמש במסגרת האתר אינו כרוך בתשלום ואולם התקשרות בחוזה ביטוח כתוצאה מהשירות, אם וככל שתתבצע, תהא בתשלום בהתאם לתנאים המקובלים אצל מפעיל האתר, ו/או חברת הביטוח, ו/או בית ההשקעות הרלוונטיים כפי שיוצעו למשתמש האתר.

 

3. מדיניות פרטיות

3.1. איסוף מידע – כללי

3.1.1. בעת השימוש באתר, מפעיל האתר אוסף מידע שנמסר על ידך באתר, ובכלל זה מידע אודות אופן השימוש של המשתמש באתר ומידע שאתה מוסר ביוזמתך במסגרת השירות. חלק מהמידע הוא מידע אישי וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי. סוג המידע האישי שתמסור ו/או ייאסף על ידנו עשוי להשתנות, בהתאם לסיבה ו/או המטרה שלשמה אתה פונה אלינו באתר. גם המידע האישי שאנו עשויים לאסוף כתוצאה מהשימוש שאתה עושה באתר עשוי להשתנות, בהתאם לאופן השימוש שלך באתר (למשל – כתוצאה משימוש באתר ממחשב נייח או מכשיר סלולרי).

3.1.2. “מידע אישי” – מידע אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא”ל שלך, מספר ת.ז. שלך, אמצעי התשלום שלך וכדומה), וכן כל מידע המהווה “מידע” ו/או “מידע רגיש” כהגדרתם בחוק, לרבות, כל נתון או מידע שתמסור למפעיל האתר באופן יזום באתר בהתאם למטרת הפניה שלך למפעיל האתר באמצעות האתר, ו/או מידע אשר יתקבל אודותייך מצדדים שלישיים, כחלק מהשירות אותו מפעיל האתר מספק, לרבות, משרד האוצר הישראלי, המסלקה הפנסיונית, מערכת “הר הביטוח” או גופים מוסדיים, לאחר קבלת הסכמתך.

3.1.3. “מידע שאינו אישי” – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע”י מפעיל האתר, שאינו מאפשר זיהוי אישי של המשתמש, ובכלל זה סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בה נכנס המשתמש לאתר, כתובות פרוטוקול האינטרנט של המשתמש וכיוצ”ב.

3.2. איסוף מידע אישי

בפרק זה, יפורטו סוגי המידע האישי שייאסף בהתאם לאמור לעיל:

3.2.1. מידע שאתה מוסר דרך האתר (לרבות באמצעות מילוי טפסים)–

3.2.1.1. מידע אישי שאתה מוסר במסגרת מילוי שאלון לצורך קבלת השירות המוצע באתר, בין היתר, מידע בתחום ביטוח וחיסכון פנסיוני ופיננסי והמלצות לסכומי ביטוח אופטימליים המבוססות על המידע המוזן על ידך, וכן קבלת הצעות ביטוח חיים ובריאות.

3.2.1.2. מידע אישי שאתה מוסר לצורך קבלת מידע, נתונים ובירורים אודות פוליסות ביטוח ואפיקי חיסכון על שמך: עליך להירשם/לבצע הזדהות דרך לחצן “אזור אישי”. לצורך כך, תידרש למסור מידע אישי מסוגים שונים, לרבות, שם ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת מגורים, ומספר ת.ז., ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת ההרשמה מידע נוסף.

3.2.1.3. מידע אישי שאתה מוסר במסגרת טופס “יצירת קשר” באתר, לרבות, שם, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע נוסף שתבחר להזין במסגרת הפנייה.

3.2.1.4. מידע אישי שיימסר על ידך במסגרת התקשרויות בינך ובנינו, בין היתר, מידע אישי שעשוי להימסר על ידך במסגרת ההתכתבויות עמנו באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון, או אמצעי תקשורת אחר.

3.2.2. מידע אישי שהינך מוסר על אודות אדם אחר – ככל שהינך עושה שימוש באתר עבור אדם אחר – הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מורשה ובעל ההסכמות הנדרשות עפ”י כל דין הן לבצע פעולות עבור האדם הנוסף ובמסגרת זו למסור למפעיל האתר מידע אישי שלו, והן לשימושים שמפעיל האתר עושה במידע כאמור לפי מדיניות פרטיות זו.

3.2.3. מידע אישי שמפעיל האתר מקבל אודות המשתמש מצד ג’ – כחלק מהשירות שמפעיל האתר מספק במסגרת האתר, ולאחר קבלת הסכמת המשתמש לאיסוף המידע, בין היתר באמצעות מילוי הטפסים הרלוונטיים בהרשמה לאזור האישי, אנו עשויים לקבל ו/או להיחשף מעת לעת למידע אישי אודותיך כפי שיימסר לנו ע”י גופים רלוונטיים, למשל, משרד האוצר, וזאת לצורך קבלת פירוט באשר לפוליסות הביטוח ואפיקי החיסכון הרשומים על שמך. המידע המתקבל ע”י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית. האחריות לאימות הנתונים שלך ומולך היא של הגוף ממנו מפעיל האתר מקבל את המידע, ולמפעיל האתר אין ולא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לו.

3.3. בעצם השימוש באתר ובשירות, המשתמש מצהיר, מתחייב ונותן הסכמתו המפורשת ומדעת לכל האמור להלן:

3.3.1. בעצם מסירת מידע אישי באתר, המשתמש מצהיר כי הפרטים שמסר נכונים, מדויקים, ושייכים לו או לאדם אחר עבורו נמסרו הפרטים.

3.3.2. בעצם מסירת מידע אישי באתר הינך מסכים להיכלל במאגר מפעיל האתר לצורך: (א) קבלת הצעות לשיפור תנאי פוליסות קיימות; (ב) אימות זהותך באתר; (ג) משלוח מידע חשוב על המוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו, ובכלל זה מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר; (ד) תקשורת עימך דרך אמצעי התקשורת שמסרת לנו בקשר למוצרים והשירותים שאנו מספקים; (ה) משלוח דואר פרסומי, ניוזלטרים, ועדכונים על שירותים חדשים שאנו מציעים באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני או כל אמצעי תקשורת אחר; (ו) קבלת הצעות השירותים; (ז) משלוח הצעת המחיר לכתובת הדוא”ל של המשתמש; (ח) העברתו לנציגי מפעיל האתר, לרבות חברות קשורות, לשם יצירת קשר עם המשתמש לצורך השלמת הליך הרכישה של הביטוח; (ט) ציות לדרישות חוקיות החלות עלינו.

3.3.3. ידוע למשתמש כי לא מוטלת עליו כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש או מידע אישי אחר, ומסירת פרטי המשתמש והמידע האישי נעשית מרצונו החופשי, ואולם המשתמש מודע לכך שללא מסירת פרטי המשתמש מפעיל האתר לא יוכל להעניק למשתמש את השירות המבוקש.

3.3.4. חלק מהשירותים המוצעים באתר מבוצעים בפועל ע”י צדדי ג’, המשמשים כקבלני משנה של החברה הפועלים מטעם החברה. ידוע למשתמש והוא מסכים להעברת מידע אישי שמסר באתר ע”י מפעיל האתר למערכת “הר הביטוח” ו/או למסלקה הפנסיונית לצורך אספקת השירות, וכן ל-Amazon Web Services (“AWS”), ספק מחשוב ענן המצוי מחוץ לגבולות ישראל לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר מידע שמסרת באתר ככל שיידרש עפ”י דין (לרבות לפי צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש למפעיל האתר ו/או מי מטעמו). מפעיל האתר מתחייב כי העברת פרטיך האישיים למערכת “הר הביטוח” ו/או למסלקה הפנסיונית ו/או ל-AWS תהיה מוגבלת למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתו של מפעיל האתר. מפעיל האתר ינקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.

3.3.5. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, מפעיל האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה במידע האישי שמסר המשתמש באתר, כולו או חלקו, ע”י צדדים שלישיים כלשהם ואתה פוטר את מפעיל האתר וכל מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בשל כך.

3.3.6. המשתמש מעניק למפעיל האתר רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר, ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן לעשות שימוש במידע האישי, ומפעיל האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) בשל כך.

3.3.7. מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עדכון וטיוב השאלון, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירות המוצע בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג’ ללא כל הגבלה, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בשל כך.

3.3.8. כניסה לאזור האישי שתיעשה באמצעות פרטיך המזהים (למשל – דואר אלקטרוני ו/או מספר הטלפון שלך (לרבות כל מידע אישי שיימסר תוך שימוש בהם) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את מפעיל האתר וכל מי מטעמו מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשמך, בפרטיך, ולתוצאות השימוש כאמור.

3.3.9. מפעיל האתר משתמש בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות באתר, ויעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר יהיה חופשי ונקי מוירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. מפעיל האתר יפעיל ויישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לך, למרות האמור לעיל, שאין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור באתר (בין אם נשמר בפועל במערכות המידע של החברה ובין אם נשמר ומאוחסן אצל ספק/י ענן). באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש באתר (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו’), על מנת להגן על מידע אישי שלך.

3.3.10. ככלל, מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של מפעיל האתר לפרק הזמן הדרוש למפעיל האתר לצורך מענה לפניית המשתמש או מתן השירות הרלוונטי למשתמש, לפי העניין, וכל עוד יש למפעיל האתר צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ”י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של מפעיל האתר ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ”י כל דין).

3.3.11. המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב למפעיל האתר בדוא”ל hello@coverai.co.il לבקש לעיין בפרטי המשתמש שמסר וכן לבקש לתקן או למחוק את המידע כאמור המצוי במערכות מפעיל האתר. מפעיל האתר יפעל למילוי בקשת המשתמש בהתאם לחובות המוטלות עליו לפי החוק, ואולם מידע הדרוש למפעיל האתר לצורך ניהול עסקיו ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות ו/או שחובה עליו לשמור על פי דין, יוסיף להישמר על ידי מפעיל האתר למשך הזמן הנדרש ע”פ דין.

3.4. שימוש בעוגיות (cookies)

3.4.1. מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב- cookies – זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

3.4.2. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

 

4. השימוש באתר

מפעיל האתר מתיר למשתמש לעשות שימוש באתר ובשירות למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בשירות שימוש לצורך איזה מהפעולות הבאות: (א) ביצוע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו; (ב) פגיעה ו/או שינוי ו/או התערבות באופן אחר בקוד המקור של האתר והעלאת חומרים המפרים/עלולים להפר זכויות קניין רוחני ו/או הסרה או הפרדה מהתוכן ו/או מהאתר של הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של מפעיל האתר; (ג) חדירה לקבצי המידע ו/או לכל חומר של מפעיל האתר המצוי באתר, ביצוע כל פעולה שמטרתה יצירת יצירות נגזרות, שינוי, הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון, שיפור או ניסיון לפיצוח קוד המקור של האתר ו/או השירות, ביצוע כל פעולה מסוג crawling או spider או כל פעולה דומה לאלה באתר או בכל חלק ממנו, והכל – באמצעים מכניים, אלקטרונים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת; (ד) חדירה לקבצי המידע והנתונים של מפעיל האתר ו/או צדדי ג’ ו/או העברת תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ”ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או ביצוע כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995; (ה) יצירת קישור עמוק (deep linking) (ו) כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמשתמשים באתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם נזק מכל סוג שהוא; (ז) העלאת תוכן לא חוקי ו/או שפרסומו נאסר עפ”י דין, מאיים, מטריד, פוגעני, מסית, שיקרי, מטעה, גזעני, אין לבצע שימוש באתר הפוגע בפרטיות, אין להעלות כל חומר שיש בו משום הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה, אין לבצע שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, ואין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך ביצוע או עידוד ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין; (ח) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר ו/או השירות; (ט) להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש; (י) לא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית; (יא) אין להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם ו/או הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.

המשתמש מסכים ומאשר כי הוא מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את מפעיל האתר מכל אחריות בעניין זה.

 

5. זכויות קניין רוחני

למעט מידע על המשתמש, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר ובתכניו, בין אם מדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, הינן בבעלות הבלעדית של מפעיל האתר (ו/או של צדדי ג’ אשר העניקו למפעיל האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המותגים, הפטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, באתר וב”תוכן” של האתר מכל סוג שהוא, לרבות בקשר עם השירותים והמוצרים, לרבות אופן הצגתו ועיצובו של האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, מפות, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, (format) פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית, (icon) המופיע ו/או משולב באתר ע”י מפעיל האתר. נאסר על המשתמש לעשות שימוש כלשהו לרבות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתו הכתובה והמפורשת מראש של מפעיל האתר. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע המופיע באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ”ל.

 

6. אחריות

6.1. האתר והשירות המוצע בו מסופקים כפי שהם (“AS IS”), ללא אחריות ו/או מחויבות של מפעיל האתר וכל מי מטעמו מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) אחריות להיעדר טעויות שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים במידע הנכלל באתר ו/או העדר רכיבים מזיקים באתר, לרבות כאלה שמקורן בנותני השירות הפועלים מטעם ו/או בשיתוף פעולה עם מפעיל האתר במסגרת אספקת השירות; ו/או כי השירות יענה על דרישות המשתמש או יתאים לצרכיו, או כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. כמו כן, כל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש להתקשר עם מפעיל האתר ו/או שותפיו העסקיים בחוזה ביטוח על סמך הצעה לעריכת ביטוח (ככל שתוצע) הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר וכל מי מטעמו אינם אחראים לתוכנה של פוליסת ביטוח כלשהי שנרכשה על ידי המשתמש או לביצועה לאחר שנרכשה. המשתמש פוטר את מפעיל האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם האמור.

6.2. מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל התקשרות ו/או מו”מ להתקשרות שיתבצעו כתוצאה מהשירות המוצע באתר עם כל צד ג’, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרת השירות ו/או בגינו.

6.3. שאלות ותשובות שניתנו באתר ו/או מידע המפורסם בבלוג באתר הינם בגדר מידע אינפורמטיבי בלבד, אינם בגדר ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי לגבי ביטוח ואין בתכנים באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות או לרכישת ביטוח. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מפעיל האתר ממליץ לך להתייעץ עם יועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי על מנת לקבל ייעוץ אישי המותאם לך.

6.4. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, הנזכרים באתר או המקושרים לאתר באמצעות קישורים (“לינק”) או בכל דרך אחרת, והם לא יישאו באחריות לנזקים שייגרמו לך, אם יגרמו, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

6.5. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על מפעיל האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או על כל מי מטעמו ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות, ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או בשירות, ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או השירות ו/או הפרעות בפעילותו, והכל – גם אם מפעיל האתר כבר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם, הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה כאמור הינו הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות.

 

7. קטינים, אזרחי ישראל

השירות הניתן באתר אינו מיועד לקטינים או למי שאינם אזרחי ישראל.

 

8. שינויים

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את השירות, וכן לעדכן את התכנים באתר ואת תנאי השימוש ללא הודעה מראש. עדכונים כאמור יחייבו את המשתמש מרגע עדכונם ואילך. ניתן לראות את תאריך עדכון תנאי השימוש בראשם; אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם; ויתור של מפעיל האתר, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לה על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

 

9. שיפוי

מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למפעיל האתר עפ”י כל דין ו/או תנאי השימוש, מפעיל האתר רשאי למנוע מהמשתמש לחסום את היכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירות במקרה של הפרת תנאי השימוש (כולם או חלקם). המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למפעיל האתר וכל מי מטעמו, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.

 

10. הסכם שלם וממצה

תנאי השימוש מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ומפעיל האתר בקשר עם האתר והשירות. עם זאת, תנאי השימוש אינם רלוונטיים לכל התקשרות ו/או מו”מ להתקשרות שיתבצעו עם צדדי ג’ כתוצאה ממנו, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרת ההתקשרות עם צד ג’. תנאי שימוש אלה מחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ומפעיל האתר בקשר לאתר ו/או לשירות.

 

11. המחאה

מפעיל האתר רשאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד מפעיל האתר לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

 

12. חוק חל

על האתר, השירות ותנאי השימוש יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.